Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2016

18:54
5418 beda 500

Anton Marrast -(Grape Frogg), Visitor.

irokichigai
18:54
4944 e63d 500
Reposted fromnyaako nyaako viainsanedreamer insanedreamer
irokichigai
18:54
irokichigai
18:54
7997 33cc
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
irokichigai
18:54
7546 3e84 500
Reposted fromkyte kyte vialexxie lexxie
irokichigai
18:53
6899 93dc 500
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie
irokichigai
18:53
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— pilch.
Reposted fromrol rol vialexxie lexxie
irokichigai
18:53
7371 529b 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
irokichigai
18:53
7376 4b8f 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialexxie lexxie
irokichigai
18:53
grafika fall
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
irokichigai
18:53
grafika gif, absolute fav, and stranger things
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
irokichigai
18:53
grafika love, couple, and book
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
irokichigai
18:53
7748 4efa 500
Zenit
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaBloodyHeart BloodyHeart
irokichigai
18:53
7381 3cf0
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaBloodyHeart BloodyHeart
irokichigai
18:53
4295 0a5f 500
Reposted fromrol rol viaaynis aynis
irokichigai
18:53
I nagle skończy się
to wszystko, w co wierzysz,
co kochasz zasypie śnieg.
Dziki uniesie cię wiatr,
upuści cię nagle, uderzysz,
ufałeś mu tak.

Ale ty nigdy nie poddasz się.
Ale ty nigdy nie poddasz się.
— Myslovitz, "Nienawiść"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
irokichigai
18:40
8672 e340 500
'em a wot?
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
irokichigai
18:40
irokichigai
18:40
8819 1744 500
Reposted fromdreckschippe dreckschippe via666th 666th
irokichigai
18:40
Czasem bardzo niewiele czasu jest potrzeba
By zburzyć wszystko i wszystko pogrzebać
Zrozumieć trzeba, jak groźne są pozory
Przecież nie ma miłości bez pokory
— Kult "6 lat później"
Reposted fromzelka zelka via666th 666th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl